138911-12-3

1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid,6-(1-hydroxyethyl)-3-[(2-imino-3(2H)-thiazolyl)methyl]-4-methyl-7-oxo-